do góry
Projekt "Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej"

PROJEKT „ROZWÓJ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.


Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu  lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU.

W ramach projektu wsparciem obejmiemy zarówno rodziców zastępczych jak również dzieci przebywające w pieczy. Zaproponowane zostanie im wsparcie dopasowane do każdej rodziny. Formy wsparcia zaplanowane będą na etapie rekrutacji po indywidualnym spotkaniu z psychologiem, który określi wsparcie jakiego potrzebuje dana rodzina. Przykładowe formy wsparcia to:

 • poradnictwo specjalistyczne,
 • mediacje rodzinne,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 • zajęcia treningowo – warsztatowe,
 • zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci,
 • warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci,
 • grupy wsparcia.

 

Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą 556 794,54 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 517 818,92 zł.Założone w ramach realizacji projektu wskaźniki do osiągnięcia to:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie:
  Wartość docelowa – Kobiety - 19
  Wartość docelowa - Mężczyźni - 17
  Ogółem wartość docelowa – 36
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie:

          Wartość docelowa – Kobiety - 19
          Wartość docelowa - Mężczyźni - 17
          Ogółem wartość docelowa – 36

 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu:
  Ogółem wartość docelowa - 5

 

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o zgłaszanie się do naszej siedziby

 

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Michałowska nr telefonu (34) 356 32 57                            

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk