do góry
Projekt „Lepszy start”
Informacje o projekcie

PROJEKT „LEPSZY START”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2019 r. – 31.07.2021 r.


Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

 

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.


Wsparcie kierowane będzie dwutorowo. Z jednej strony realizowane będą działania mające na celu doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez m.in. podniesienie ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Z drugiej strony wsparcie kierowane będzie również do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez poszerzanie ich umiejętności społecznych i objęcie ich specjalistycznym wsparciem. Projektem objęte zostaną również dzieci biologiczne rodzin zastępczych.

Ponadto zorganizowane zostanie szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU.

 

W ramach projektu dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą proponujemy:

 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych.
 • Treningi komunikacji społecznej.
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami wg potrzeb.
 • Wyjazd na obóz profilaktyczno-terapeutyczny w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
 • Grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w formie stacjonarnej dla osób, które nie pojadą na obóz.

 

Dla osób sprawujących pieczę zastępczą zorganizowane zostaniem in.:

 • Poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne, pedagogiczne, prawne czy terapeutyczne)
 • wszelkiego rodzaju warsztaty, treningi, szkolenia podczas których poruszane będą tematy dotyczące np.: syndromu zaburzenia więzi (RAD), zaburzeń rozwojowych dzieci (zespół Aspergera, FAS/FAE i inne), zaburzeń zachowania u dzieci (rozwój seksualny, agresja, przemoc), rozwiązywanie sytuacji trudnych (radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym), uzależnienia (dopalacze, narkotyki, alkohol, internet), pracy z dzieckiem skrzywdzonym (przemoc w rodzinie, odrzucenie)

Dla kandydatów na rodziców zastępczych/rodziny zastępcze zorganizowane zostanie szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze wraz z wykonaniem badania psychologicznego w celu kwalifikacji na szkolenie.Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą 340 387,30 zł, w tym dofinansowanie wynosi 316 560,19 zł.


Założone w ramach realizacji projektu wskaźniki do osiągnięcia to:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: Wartość docelowa – Kobiety - 15 Wartość docelowa - Mężczyźni - 10 Ogółem wartość docelowa - 25
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: Wartość docelowa – Kobiety - 15 Wartość docelowa - Mężczyźni - 10 Ogółem wartość docelowa - 25 
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: Ogółem wartość docelowa - 11
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: Ogółem wartość docelowa - 15

 

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o zgłaszanie się do naszej siedziby

 

 

            Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Michałowska nr telefonu (34) 356 32 57                                    

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk