do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

1a3da3-pfron_wersja_podstawowa_rgb_01.jpg

Moduł I

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA NA SFINANSOWANIE BENEFICJENTOM PROGRAMU, WYMAGANEGO UDZIAŁU WŁASNEGO W ZAKUPIE LUB NAPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:
  • I lub II stopień niepełnosprawności nadany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności w przypadku osób pełnoletnich oraz małoletnich;
  • w przypadku braku ww. dokumentu przedstawienie oświadczenia lub oświadczenia opiekuna o jego posiadaniu;
  • pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy : „Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust.4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.”).
Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje:
  • pomoc w formie świadczenia na sfinansowanie beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Zasady składania wniosków:
  • w imieniu małoletnich Beneficjentów występują opiekunowie tych osób;
  • pomocą finansową w ramach Modułu I programu podlegają koszty poniesione od dnia 24 lutego 2022 roku;
  • wniosek o świadczenie w ramach Modułu I sporządza się na wzorze, który stanowi Załącznik nr 1 do procedur.

 

Wymagane zobowiązania:
  • Nie wnioskowanie na podstawie odrębnych wniosków w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” o świadczenia w ramach Modułu I programu na to samo zlecenie, które stanowi przedmiot wniosku.
  • Załączenie kopii zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny albo naprawę wyrobu medycznego, oraz kopii dowodu zakupu lub naprawy wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia.
  • Informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz przyjęcie do wiadomości, że podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
Termin i sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, nr tel. (34) 356 32 57 w formie papierowej na odpowiednim formularzu w języku polskim lub ukraińskim, dostępnym na stronie internetowej https://pfron.org.pl/ lub na stronie Powiatowego Centrum pod adresem: www.pcpr-lubliniec.pl. 

Tryb postępowania oraz warunki dofinansowania określają zapisy zatwierdzonego przez Zarząd PFRON Programu, Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” oraz Procedur realizacji Modułu I ww. programu,  obowiązujących realizatorów programu w 2022 r. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl – zakładka „Programy i zadania PFRON”.

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk