do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W Powiecie Lublinieckim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2024 r. w ramach programu przewidziane są następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

OBSZAR A - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania: 70.000 zł

na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej: 8.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia  - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

ZADANIE 2:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu

maks. kwota dofinansowania 5.280 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B – 2.310 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii – 3.850 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  880 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

ZADANIE 3:

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

maks. kwota dofinansowania 5.280 zł, w tym:
dla kosztów kursu i egzaminu kategorii B - 2.310 zł

dla kosztów kursu i egzaminu pozostałych kategorii - 3.850 zł

pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu)  -  880 zł

koszty usług tłumacza migowego – 550 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu

maks. kwota dofinansowania: 4.400 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

 

 

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz na urządzenie brajlowskie 16.500 zł (łącznie 26.500 zł)

dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł

 

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu wzroku.

ZADANIE 2:

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300

dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc w ramach tego obszaru obejmuje dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu „Aktywny samorząd” w Obszarze B sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku

kwota dofinansowania – 10.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

ZADANIE 4:

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

kwota dofinansowania – 6.000 zł

wymagany udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

ZADANIE 5:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu:

kwota dofinansowania – 1.650 zł

udział własny: 10%

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • pomoc udzielona w Obszarze B Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

 

 

OBSZAR C - LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

ZADANIE 1:

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 17.600 zł

z możliwością zwiększenia kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż: 27.500 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach ww. zadania, która nie jest zatrudniona ani się nie uczy zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzony przez NFZ.

ZADANIE 2:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera

lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

kwota dofinansowania: 3.850 zł

z czego na zakup jednego akumulatora: 1.100 zł

udział własny: nie wymagany

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 3:

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

kwota dofinansowania:

w zakresie ręki  – 13.200 zł

przedramienia – 28.600 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł

na poziomie stopy lub poziomie podudzia – 19.800 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

ZADANIE 4:

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Kwota dofinansowania wynosi do:

w zakresie ręki  – 3.960 zł

przedramienia – 8.580 zł

ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł

na poziomie podudzia – 5.940 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł

uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę będącą przedmiotem wniosku.

ZADANIE 5:

Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu

kwota dofinansowania – 8.250 zł

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

 

OBSZAR D - POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

maks. kwota dofinansowania 330 zł miesięcznie

wymagany udział własny: 10 %

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi:

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających w nauce w szkole policealnej lub kolegium – do 1.100 zł, dla pozostałych wnioskodawców - 1.650 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.400 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne)równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa wniosek o dofinansowanie do edukacji w systemie SOW

550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszony trybie,

330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2023 lub w 2024 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego

10% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

60% wartości czesnego -  w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu obejmuje:

 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ 

https://sow.pfron.org.pl/

 

 

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk