do góry

Aktualności

Aktualności

Projekty dla osób niepełnosprawnych

Aktualności, 22 kwietnia 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka realizuje dwa projekty skierowane do osób niepełnosprawnych.

  1. Projekt "Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy". Projekt zakłada wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Lublińca, w tym 20 osób o niepełnosprawności sprzężonej i 10 osób o niesprzężonej niepełnosprawności, biernych zawodowo, o niskich i/lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.
  2. Projekt "Polegać na sobie - Program Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych". Projekt skierowany jest do 32 osób powyżej 30 roku życia z powiatu lublinieckiego, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, w tym: 27 osób biernych zawodowo i 5 osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Pierwszeństwo będą mieć uczestnicy projektów Celu Tematycznego 9 "Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją" - czyli projektów 9.1, 9.2, 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
czytaj więcej

Projekt "Aktywni niepełnosprawni-narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Aktualności, 24 marca 2021

Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Aktualności, 03 marca 2021

Pragniemy poinformować, że PFRON ponownie rozpoczął nabór do projektu "Model rehabilitacja kompleksowa".

 

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły:

  • Moduł I - zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnością uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
  • Moduł II - psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Moduł III - medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Aktualności, 20 stycznia 2021


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

W celu złożenia wniosku należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Profil zaufany można również założyć w wybranych serwisach bankowych.

czytaj więcej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Aktualności, 27 listopada 2020

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

W Częstochowie

realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Adresatami Programu są również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wsparcie będzie polegać głównie na zapewnieniu opieki podczas dni wolnych od nauki szkolnej. Zadaniem asystentów obejmujących wsparciem dzieci będzie organizacja aktywnego spędzenia czasu poza zajęciami szkolnymi, pomoc w rozwoju hobby i zainteresowań, działania zmierzające do rozwoju samodzielności, umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych.

Usługa asystenta będzie również polegać na zaopiekowaniu się beneficjentem, gdy jego rodzice/opiekunowie będą wymagać takiej pomocy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres Gabriela.spoza@wp.pl

 

Pliki do pobrania

Program https://www.gov.pl/attachment/41b177de-8943-4d00-b321-ebf610bbc439

Karta zgłoszenia https://www.gov.pl/attachment/7960a35e-ece5-4859-878e-6ad88e2d24c6

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent

czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych

Aktualności, 28 października 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

czytaj więcej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Aktualności, 16 września 2020

 

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przekazało dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz ich opiekunom 76 komputerów, ponad 80 słuchawek z mikrofonem oraz mikrofony i telewizory LCD, a także środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Wszystko zakupione zostało w ramach projektu do którego przystąpił Powiat Lubliniecki pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Informacja dotycząca obsługi interesantów

Aktualności, 25 maja 2020

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U z 2020 poz.878) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu  będzie przyjmować interesantów w swojej siedzibie. Prosimy o ograniczenie osobistego kontaktu do spraw szczególnie pilnych tj. tych w których istnieje konieczność stawienia się w siedzibie PCPR.

Sprawy będą mogły być załatwione bezpośrednio w siedzibie  PCPR  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Do PCPR-u  nie będą wpuszczane osoby z objawami przeziębienia, grypy, czy też nieposiadające maseczek zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek.

W celu zachowania bezpieczeństwa i zachowania obowiązku wynikającego z w/w Rozporządzenia wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie, internetowo, za pośrednictwem skrzynki e-puap, za pośrednictwem operatora pocztowego, lub poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce ustawionej przed wejściem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9.

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk