do góry
Informacje o projekcie

PROJEKT „GOTOWI DO STARTU 2.0”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.10.2019 r. – 30.04.2023 r.


Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego w okresie 01.10.2019 r. – 30.04.2023 r.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU.

 

Formy wsparcia zaplanowane będą na etapie rekrutacji w oparciu o przeprowadzoną dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Planowane do realizacji będą:

 • szkolenia kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych
 • szkolenia/kursy umiejętności „miękkich”
 • szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe
 • szkolenia/kursy IT
 • i inne wynikające z potrzeb uczestników

 

Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą 443 400,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 376 890,00 zł.

Założone w ramach realizacji projektu wskaźniki do osiągnięcia to:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:
  Wartość docelowa – Kobiety - 22
  Wartość docelowa - Mężczyźni - 18
  Ogółem wartość docelowa – 40
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:

Wartość docelowa – Kobiety - 1
Wartość docelowa - Mężczyźni - 1
Ogółem wartość docelowa – 2

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:
  Wartość docelowa – Kobiety - 8
  Wartość docelowa - Mężczyźni - 6
  Ogółem wartość docelowa - 14

 

 

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o zgłaszanie się do naszej siedziby

 

 

                Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Michałowska nr telefonu (34) 356 32 57

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk