do góry
Pomoc instytucjonalna -
Domy Pomocy Społecznej
Informacje ogólne

ZASADY KIEROWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

PRAWO DO UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

TYPY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W zależności od stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osobie przysługuje prawo do zamieszkania w określonym typie domu przeznaczonym dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie,
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

PODSTAWA SKIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

PAMIĘTAJ!

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:
 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - przez rodzinę i gminę. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS,
 • pisemnej zgody osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
 • decyzji organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty bądź decyzję o przyznaniu zasiłku stałego.
 • W przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:
  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi  na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

OPŁATY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 1. osoba - mieszkaniec DPS-u,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u,

OPŁATĘ ZA POBYT W DPS WNOSZĄ:

 1. mieszkaniec  DPS, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka jednak  nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osoby posiadające skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach, tj. nie więcej niż 70 % uzyskiwanego dochodu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, celem wydania stosownej decyzji.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu, wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy rozdziału II)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin i zasady załatwiania spraw o skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk