do góry
Projekt "Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej"

PROJEKT „ROZWÓJ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. realizowało projekt "Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs

 

Celem głównym projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu  lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

 

 

W ramach projektu na terenie powiatu lublinieckiego utworzony został Rodzinny dom Dziecka, w którym umieszczonych może być 4 dzieci.

 

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk