do góry
Pomoc instytucjonalna -
Domy Pomocy Społecznej

NA TERENIE POWIATU LUBLINIECKIEGO FUNKCJONUJĄ
TRZY DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

  42-700 Lubliniec, ul. Kochcicka 14
  tel./fax (34) 356 32 66, 351 01 12
  e-mail : sekretariat@dpslubliniec.internetdsl.pl
  WWW: http://www.dps.ehost.pl/ 

  Liczba miejsc – 278 (w tym 33 miejsca kobiece – Filia w Koszęcinie przy ul. Dąbrówki 3)Dom jest jednostką stacjonarną i przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych psychicznie. W Lublińcu mieszkają mężczyźni (245 osób), a w filii w Koszęcinie – kobiety (33 osoby). Dom zapewnia szerokie usługi medyczno-rehabilitacyjne oraz opiekuńczo-terapeutyczne. Opiekę medyczno-rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną zapewnia personel posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Pracownicy starają się utrzymywać i rozwijać więzi z rodzinami mieszkańców poprzez kontakt listowny, bezpośrednie wizyty, organizowanie wspólnych spotkań z członkami ich rodzin. W Domu znajduje się kawiarnia, fryzjer, gabinet lekarski, jak również kaplica, w której mieszkańcy mogą realizować potrzeby religijne i duchowe. Mieszkańcom proponuje się różne formy zajęć terapeutycznych, spędzania wolnego czasu, organizowane są wycieczki krajoznawcze, występy artystyczne.

  Przy Domu Pomocy Społecznej funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej, które oferują zajęcia w pracowniach: ceramicznej, plastycznej, krawieckiej, tkackiej, haftu, stolarskiej, modelarskiej, gospodarstwa domowego. Mieszkańcy mogą też skorzystać z zajęć w pracowni muzykoterapii bądź edukacyjnej.

  Każdy z mieszkańców traktowany jest jako osoba z indywidualnymi potrzebami, zdolnościami oraz możliwościami funkcjonowania społecznego.
   
 2. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

  42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2
  tel. (34) 353 11 12
  e-mail : dpszameczek@op.pl
  WWW: http://dpszameczek.pl/ 

  Liczba miejsc – 73.

  Dom typu stacjonarnego, zapewnia całodobową opiekę i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

  Dom przygotowany jest dla 73 mieszkańców, na rzecz których realizowane są podstawowe działania opiekuńczo - terapeutyczne, medyczno - rehabilitacyjne, socjalno - bytowe. Dom wyposażony jest w urządzenia do: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii.

  Mieszkańcy mają możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych w pracowniach:
  1. plastycznej,
  2. kulinarnej,
  3. krawieckiej,
  4. ceramicznej,
  5. komputerowej.
  Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w realizacji potrzeb kulturalnych, religijnych, rekreacyjnych, oświatowych oraz w rozwiązywaniu problemów osobistych.

 3. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

  42-700 Lubliniec, ul. E. Cyrana 10.
  tel. (34) 356 40 04, 356 40 05 fax : 356 41 92
  e-mail : dpskombatant15@wp.pl
  WWW: http://www.dpskombatant.pl/ 

  Liczba miejsc – 200.

  Dom typu stacjonarnego, zapewnia całodobową opiekę i przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom składa się z trzech segmentów. Jeden segment to administracyjno - biurowy oraz dwa segmenty zamieszkałe przez mieszkańców, na których znajdują się po dwie stołówki, sale telewizyjne, sala komputerowa, podręczne kuchnie, oraz pralnie. Wykwalifikowany personel zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę pielęgniarską i medyczną. Dom posiada gabinet lekarski. Nad sprawnością fizyczną czuwają rehabilitanci w gabinetach: fizykoterapii, hydroterapii i sali gimnastycznej. Na terenie Domu znajduje się kaplica, biblioteka oraz klub. Dla zaspokojenia potrzeb duchowych i kulturalnych czuwają pracownicy socjalni i kulturalno - oświatowi, którzy organizują wycieczki i imprezy artystyczne. Na terenie Domu  organizowane są zajęcia teatralne "Młodzi duchem i sercem", pracownicy wraz z  mieszkańcami redagują miesięcznik „Wiarus” informujący o ważnych wydarzeniach w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk