do góry

O nas
Nabór pracowników

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy ( na zastępstwo) dla specjalisty pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Nabór pracowników, 01 marca 2022

 

Stanowisko pracy: specjalista pracy z rodziną

Liczba etatów: 1 etat

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

I.   Wymagania niezbędne:

1.  obywatelstwo polskie,

2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

6. umiejętność obsługi komputera,

7. prawo jazdy kat. B

8 . znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy, w tym z zakresu: ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm), kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm), Ustawo o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2020, poz. 821 z późn. zm)

II. Wymagania dodatkowe:

1. komunikatywność,

2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,

3. samodzielność,

4. dyspozycyjność,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,

7. pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,

III. Osoba zatrudniona na stanowisku  specjalisty pracy z rodziną  zobowiązana  będzie między innymi do świadczenia pracy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu  zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

- praca w terenie,

V. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

8. kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych

Dokumenty aplikacyjne:  list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834 ze zm.) i ustawą kodeks pracy.

 

VI. Termin  i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie PCPR do dnia 18.03.2022r.

czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Nabór pracowników, 19 stycznia 2021

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

Liczba etatów: 1 etat

 

czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Nabór pracowników, 30 maja 2019

Stanowisko pracy: pracownik socjalny

Liczba etatów: 1 etat

czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Nabór pracowników, 04 lutego 2019

Stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba etatów: 1 etat w ramach projektu „Lepszy start”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

czytaj więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

Nabór pracowników, 06 sierpnia 2018

Stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba etatów: 1 etat

czytaj więcej

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk