do góry
Strefa
wiedzy
PIECZA ZASTĘPCZA
Poniedziałek 10 czerwca 2019
Rodzina na tle niebieskich puzli

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Poszukujemy osób, które gotowe są podjąć się tego zadania.

Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często formą pomocy także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice zastępczy muszą liczyć się z tym, że dziecko nie jest im przyznane raz na zawsze i że może ono wrócić do swojej naturalnej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowe problemy.

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie podołać swoim rodzicielskim obowiązkom, dziecku zapewniana jest piecza zastępcza. Rozwiązanie to jest jednak dopuszczalne dopiero wówczas, gdy wyczerpane zostaną wszystkie formy wspierania rodziny lub gdy dobro dziecka wymaga takiego właśnie posunięcia.

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą.

 • odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, gdzie dowiesz się czy spełniasz wszystkie warunki formalne,
 • omów plany przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,
 • zastanów się z jakiej przyczyny chcesz przyjąć dziecko,
 • skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą,
 • wybierz odpowiednie szkolenie prowadzone z udziałem rodzin zastępczych.

 

Czy rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie finansowe?

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Wysokość pomocy jest inna dla rodziny spokrewnionej, którą tworzyć mogą dziadkowie lub rodzeństwo i niezawodowej, do której trafiają dzieci niespokrewnione. 

Rodziny zastępcze otrzymują również dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. Wszystkie świadczenia przyznawane i wypłacane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają m.in. następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Powrót
Pliki do pobrania

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk