do góry
Przeciwdziałanie
przemocy
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu realizuje

Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny Dla Sprawców Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowany na terenie Powiatu Lublinieckiego można określić jako zespół działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych mających na celu zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, zmniejszenie ryzyka dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Ale co istotne:

Program ma na celu zwiększenie zdolności Uczestników do samokontroli swoich zachowań agresywnych i funkcjonowania w rodzinie opartej na wzajemnym szacunku.

Celem prowadzonych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • powstrzymanie stosowania przemocy przez sprawcę,
 • zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych,
 • umiejętność rozpoznawania mechanizmów powodujących zachowania przemocowe,
 • nabycie umiejętności reagowania bez przemocy w sytuacjach konfliktowych i stresujących,
 • kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwości korzystania z działań pomocowych, interwencyjnych, prawnych, psychologicznych itp.
 • promocja pozytywnych postaw (standardów i wartości), a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

Bezpośrednimi adresatami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są osoby dorosłe, mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego oraz osoby przebywające na terenie Powiatu, które mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do udziału w w/w Programie, oraz:

 • skazane za przestępstwa wobec członków rodziny z powodu stosowania przemocy, zarówno odbywające karę pozbawienia wolności jak i przebywające na wolności a zobligowane przez sąd do uczestnictwa w programie,
 • osoby, których agresywne zachowanie było przyczyną wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”,
 • osoby uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Każda osoba przed rozpoczęciem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zapoznawana z istotą Programu, tj. czas trwania, częstotliwość spotkań, wielkość grupy, tematyka zajęć itd.

Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzone będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, tj. ul. Sobieskiego 9, poza godzinami urzędowania Centrum.

Przebieg oraz efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych będą objęte działaniami monitorującymi. Prowadzony monitoring będzie dotyczył oceny postępów i zachowania uczestników Programu na poszczególnych jego etapach realizacji, jak również przez okres do 3 lat po jego zakończeniu.

Informacji dotyczących organizacji zajęć i możliwości w nich uczestnictwa udziela Pani Natalia Milka w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu lub telefonicznie 34 356 32 57.

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk