do góry
Opieka nad dzieckiem
i rodziną
Usamodzielniający się wychowankowie

Kto to jest osoba usamodzielniana?

Osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Indywidualny Program Usamodzielnienia

Warunkiem ubiegania się o pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki czy na zagospodarowanie jest posiadanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. To dokument, który określa wszystkie ważne dla przyszłości młodego człowieka aspekty. Opracowywany zostaje przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości.

PAMIĘTAJ!

Indywidualny program usamodzielnienia zawiera zobowiązania wychowanka do realizacji jego etapów, zatwierdzony jest przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz staje się podstawą do przyznania świadczeń na usamodzielnienie.

IPU pozwala na szczegółowe zaplanowanie drogi życiowej usamodzielnianego wychowanka, plan ten można modyfikować w razie nieprzewidzianej trudności lub zdarzeniu w celu udzielenia pomocy w  ich przezwyciężaniu.

Opiekun usamodzielnienia

Wskazywany jest przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności wychowanka. Osoba która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia musi wyrazić pisemną zgodę. Opiekunem usamodzielnienia może zostać zarówno osoba tworząca rodzinę zastępczą, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, wychowawca, pedagog, psycholog , osoba bliska (krewny) lub osoba do której wychowanek ma zaufanie i która będzie faktycznie wspierać go w trudnym okresie „wchodzenia w dorosłe życie”.

PAMIĘTAJ!

Opiekuna usamodzielnienia wybierasz co najmniej ROK przed ukończeniem osiemnastego roku życia!

PAMIĘTAJ!

Opiekuna usamodzielnienia oraz Indywidualny Program Usamodzielnienia musi zatwierdzić Kierownik PCPR 

Aktywna postawa wychowanka

Zakłada się aktywny udział wychowanka, który we współpracy z opiekunem usamodzielnienia musi przystąpić do opracowania indywidualnego programu usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika PCPR.

Aktywna i świadoma postawa wychowanka jest także wymagana przy ubieganiu się o przyznanie każdej z form pomocy. W tym celu wychowanek musi wystąpić z wnioskiem do właściwego starosty. Pomoc zaś warunkowana jest postawą wychowanka i gwarancją rękojmi z jego strony, że zostanie ona wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Takie osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia zobowiązane są do aktywności na rzecz usamodzielnienia się wychowanka.

 

Formy pomocy dla usamodzielnianych

Przyznaje się pomoc na :

 • Kontynuowanie nauki
 • Usamodzielnienie
 • Zagospodarowanie

Udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • Odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • Zatrudnienia

Usamodzielniany wychowanek opuszczający po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą ma prawo ubiegać się o szereg form pomocy, w tym pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Wszystkie powyższe świadczenia przyznawane są na wniosek  usamodzielnianego wychowanka po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów.

 

Warunki udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom zgodnie z art. 145 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.
 2. Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.
 3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie miesięczny dochód osoby usamodzielnianej ubiegającej się o daną formę pomocy nie może przekraczać kwoty 1200 zł
 5. Przebywanie w pieczy zastępczej co najmniej przez
  • 3 lata – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz
  • 1 rok w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę terapeutyczną.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

DODATKOWE INFORMACJE

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI

 • Pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
  3 lat
  – osoby usamodzielniane opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  roku
  – osoby usamodzielniane opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 • Pomoc ta przyznawana lub udzielana jest na WNIOSEK osoby usamodzielnianej!
 • Osoba usamodzielniana posiada zatwierdzony indywidualny programu usamodzielnienia (patrz: art. 145 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 • Osoba usamodzielniana kontynuuje naukę:
  • w szkole
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • na kursach (jeśli ich ukończenie jest zgodne z IPU),
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 < 526 zł miesięcznie

W przypadku gdy uprawnienie do tej pomocy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym,
w których przysługuje pomoc.

 • Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.
 • Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
 • osoba usamodzielniana obowiązana jest niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie w sytuacji osobistej, dochodowej
  i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Pomoc nie przysługuje, gdy osoba usamodzielniana:

 • Kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc można zawiesić w przypadku, gdy:

 • w trakcie kształcenia (…) osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje IPU.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

DODATKOWE INFORMACJE

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

 • Pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
  3 lat
  – osoby usamodzielniane opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  roku – osoby usamodzielniane opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 • Dochód miesięczny osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1200 zł. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
 • Pomoc ta przyznawana lub udzielana jest na WNIOSEK osoby usamodzielnianej!

 

< 1577 zł

lub

< 3154 zł – w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 • Pomoc ta wypłacana jest  jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą  26 roku życia.
 • Pomoc może być przyznawana w formie rzeczowej.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

DODATKOWE INFORMACJE

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

 • Pobyt w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
  3 lat – osoby usamodzielniane opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  roku – osoby usamodzielniane opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 
 • Dochód miesięczny osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1200 zł. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
 • Pomoc ta przyznawana lub udzielana jest na WNIOSEK osoby usamodzielnianej!
 • Osoba usamodzielniana posiada zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia (patrz: art. 145 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

3470 zł – dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, w której przebywała przez okres co najmniej 3 lat;

Dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

< 6939 zł – przy pobycie w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

< 3470 zł - przy pobycie w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

< 1735 zł - przy pobycie w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 • Pomoc na usamodzielnienie przyznaje się nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.
 • Pomoc ta wypłacana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.
 • Pomoc ta może zostać wypłacona jednorazowo lub w ratach
  – jednak należy uwzględnić to w IPU.

Pamiętaj, że zawsze w trudnej sytuacji, przed podjęciem ważnej decyzji możesz przyjść lub zadzwonić do Pani Katarzyny Wąsala albo innego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk