do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, zarejestrowana przez Wojewodę, która prowadzi działalność gospodarczą.
W przypadku zgłoszenia się osoby (tłumacza) nie spełniającej powyższych wymogów, dofinansowanie nie przysługuje.
Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Z dofinansowania mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.

oraz jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli:

  • wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia* za godzinę jej świadczenia.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek może być złożony w każdym czasie, niezbędne jest podpisanie umowy, która określa kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego.

PAMIĘTAJ!

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego).

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/ 

Pliki do pobrania

DOFINANSOWANIE DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk