do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 ze zm.).

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych.Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.


Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.
 • oraz osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;
 • opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
 • opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Dofinansowanie przyznaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskodawca posiadający podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP składa wniosek w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW: portal-sow.pfron.org.pl

     

PAMIĘTAJ!

Dofinansowanie, ze środków PFRON, uczestnictwa w turnusie nie jest możliwe, jeżeli turnus jest finansowany w części lub całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wysokość dofinansowania

30 % przeciętnego wynagrodzenia*

osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności

osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia

osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności

27 % przeciętnego wynagrodzenia

osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

25 % przeciętnego wynagrodzenia

osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności

20 % przeciętnego wynagrodzenia

opiekun osoby niepełnosprawnej

20 % przeciętnego wynagrodzenia

osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje centrum pomocy informację o wyborze turnusu w ośrodku, który uzyskał wpis do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz posiada uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: https://empatia.mpips.gov.pl 

Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.

Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie. Powyższa sytuacja dotyczy również opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Pliki do pobrania

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk