do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych

                                                                                                                                      

 

1a3da3-pfron_wersja_podstawowa_rgb_01.jpg

 

 

 

W powiecie lublinieckim realizowany jest program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

 

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Formy wsparcia w ramach programu

  • Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.
  • Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
  • Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  • PFRON, w tym posiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, nr tel. (34) 356 32 57 w formie papierowej na odpowiednim formularzu znajdującym się poniżej w „Plikach do pobrania”. 

 

I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 1 do dnia 31 października w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu;

 

II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 1  do dnia 31 maja danego roku.

 

Tryb postępowania oraz warunki dofinansowania określają zapisy zatwierdzonych przez Zarząd PFRON Programu, Procedur realizacji „Zajęć klubowych w WTZ”,  obowiązujących realizatorów programu. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl – zakładka „Programy i zadania PFRON”.

 

Pliki do pobrania
© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk