do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

BARIERY ARCHITEKTONICZNE
to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

BARIERY TECHNICZNE
to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń, likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ
to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się oraz:

 • jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo
 • posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do likwidacji barier nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:

 • mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku były stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu (nie dotyczy dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych).

Dofinansowanie przyznaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskodawca posiadający podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP składa wniosek w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW: portal-sow.pfron.org.pl

PAMIĘTAJ!

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/ 

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk