do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926).

Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, turystycznym i kulturalnym organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowić mogą imprezy o charakterze integracyjnym.

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.

Organizacja sportu, rekreacji sportowej jest formą aktywności człowieka, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

Turystyka to zorganizowanie zbiorowych lub indywidualnych wyjazdów poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające na cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych; warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie jest możliwe, jeżeli:

  • wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

PAMIĘTAJ!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony, na odpowiednim formularzu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 60% wartości zadania. Wnioskodawca musi udokumentować pokrycie pozostałych kosztów imprezy.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/

 

Pliki do pobrania

DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk