do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rehabilitacja oznacza proces, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania fizycznego, narządów zmysłów, intelektualnego, psychicznego i/lub społecznego. Do sprzętu rehabilitacyjnego można zaliczyć różnego rodzaju urządzenia, których wybór zależy od rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystać z tego sprzętu.

Z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą korzystać:

 1. osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:
  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.

  oraz osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  •  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł finansowania w wysokości nie objętej dofinansowaniem.

  Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje jeżeli:

  • wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek może być złożony w każdym czasie, niezbędne jest podpisanie umowy przed dokonaniem zakupu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/

Pliki do pobrania

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk