do góry
Wsparcie i dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
  1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
  2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np.: protezy, kule, wózki i inne).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla osób niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.).

 

Z dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.

oraz osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

PAMIĘTAJ!

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony, na odpowiednim formularzu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek może być złożony w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
  • do 150 % sumy kwoty ustalonego limitu ceny, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Przyznane dofinansowanie nie wymaga formy umowy.

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/

Pliki do pobrania

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Aktualności

© 2018 PCPR W LUBLIŃCU
Projekt i wykonanie: Mirosław Włodarczyk